Wartościowy alfabet

W roku szkolnym 2020/2021 w szkole realizowany był program: „Wartościowy” alfabet – emocje uczucia stany wartości. W programie tym, z założenia, brali udział wszyscy uczniowie szkoły.

Celem głównym Programu było wskazanie uczniom uniwersalnych wartości stanowiących podstawę życia  w społeczeństwie. A w szczególności:
– poznanie przez uczniów wartości, którymi należy kierować się w życiu,
– zdefiniowanie wybranych wartości i określenie ich znaczenia w relacjach interpersonalnych,
– zrozumienie sensu wybranych wartości w odniesieniu do życia codziennego, szkolnego,  rodzinnego, społecznego,
– refleksja indywidualna uczniów nad własnym systemem wartości.

Zadania  przewidziane były do realizacji dla uczniów wszystkich klas liceum. Współpraca objęła również wychowawców klas, bibliotekę szkolną, specjalistów szkolnych – pedagoga i psychologa.

Uczniowie podczas realizacji programu poznali wartości, którymi należy kierować się w życiu przez zdefiniowanie wybranych wartości i określenie ich znaczenia w relacjach interpersonalnych; mieli okazję zrozumieć sens wybranych wartości w odniesieniu do życia codziennego, szkolnego, rodzinnego, społecznego. W podsumowaniu następowała refleksja indywidualna uczniów nad własnym systemem wartości.

Program będzie kontynuowany w kolejnych latach.

Utworzony za pomocą aplikacji Padlet