RODO

Pliki do pobrania:  1. KLAUZULA OGÓLNA     2. UCZNIOWIE PEŁNOLETNI     3. KONTRAHENCI     4. WIZERUNEK – STRONY WWW     5. ZGODA NA WYKORZYSTANIE DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA I JEGO OPIEKUNA PRAWNEGO W CELACH INFORMACYJNYCH I PROMOCYJNYCH   6. REGULAMIN MONITORINGU WIZYJNEGO 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, iż:

Klauzula ogólna

Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych osobowych Państwa dzieci jest XXXVII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Terapeutycznymi im. Jana Pawła II, mieszczącej się przy ul. Klaudyny Potockiej 38 w Poznaniu.

We wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych.  
Kontakt:
Izabela Malinowska – Szabowska, tel. 885 992 578
email: iod6_oswiata@um.poznan.pl
zastępca: Monika Drobnik, tel. 885 992 553
e-mail: iod6_oswiata@um.poznan.pl

Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO), w związku z przepisami m.in. Prawa oświatowego, ustawy o systemie oświaty i aktów wykonawczych do tych ustaw, a także statutu jednostki, w szczególności, w celu:

 1. realizacji obowiązku nauki, w tym w stosunku do uczniów niepełnosprawnych,
 2. prowadzenia dziennika zajęć, w tym w formie elektronicznej, księgi ewidencji, księgi uczniów i księgi arkusza ocen oraz innej dokumentacji szkolnej wymaganej przepisami prawa,
 3. udzielania pomocy pedagogicznej, psychologicznej i logopedycznej,
 4. wydawanie i prowadzenie ewidencji wydanych świadectw, dyplomów, zaświadczeń, indeksów, legitymacji, e-legitymacji i mLegitymacji szkolnych,
 5. organizacji wycieczek szkolnych,
 6. zapewnienia bezpieczeństwa i higieny oraz wyjaśniania ewentualnych wypadków osób pozostających pod opieką jednostki,
 7. zapewnienia współpracy z innymi szkołami, placówkami, uczelniami,
 8. prowadzenia świetlicy,
 9. prowadzenia stołówki,
 10. prowadzenia internatu,
 11. prowadzenia biblioteki,
 12. organizacji konkursów oraz dodatkowych wydarzeń dla uczniów.

Dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.

Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom, z którymi współpracuje Administrator tj. dostawcom systemów informatycznych, podmiotom zapewniającym asystę i wsparcie techniczne dla systemów informatycznych, firmom świadczącym usługi archiwizacji i niszczenia dokumentów, firmom ubezpieczeniowym, firmom transportowym i świadczącym usługi noclegowe, podmiotom zapewniającym obsługę prawną, administracyjną i księgową, innym szkołom oraz placówkom oświaty, uczelniom współpracującym, pielęgniarce, higienistce oraz stomatologowi szkolnemu, organowi prowadzącemu – Miastu Poznań, Kuratorium Oświaty, Ministerstwu Edukacji Narodowej oraz innym podmiotom uprawnionym do tego na mocy odrębnych przepisów prawa.

Osoby, których dane dotyczą mają prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych osobowych;
 2. żądania sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe;
 3. żądania usunięcia danych osobowych, gdy:
  – dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
  – dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
 4. żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:
  – osoby te kwestionują prawidłowość danych osobowych,
  – przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych osobowych,
  – Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Przysługuje Państwu również prawo do  wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Administrator nie przesyła danych osobowych do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Dane osobowe nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymagane przepisami prawa.

***

Klauzula informacyjna – kontrahenci

Administratorem Państwa danych osobowych jest XXXVII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Terapeutycznymi im. Jana Pawła II, mieszczącej się przy ul. Klaudyny Potockiej 38 w Poznaniu.

We wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych.
Kontakt: Izabela Malinowska – Szabowska, email: iod6_oswiata@um.poznan.pl

Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji czynności związanych z zawieraniem, realizacją i obsługą zawartej umowy.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych, jeżeli jesteście Państwo wykonawcą umowy, jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych, jeżeli jesteście Państwo osobą fizyczną reprezentującą osobę prawną lub jednostkę organizacyjną będącą wykonawcą umowy lub podejmującą działania przed zawarciem umowy, a także pracownikiem albo współpracownikiem takiej osoby prawnej lub jednostki uczestniczącym w zawieraniu lub realizacji umowy,
jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych
przez Administratora lub przez stronę trzecią.

Dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora

Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom współpracującym z Administratorem, tj.: dostawcom systemów informatycznych, podmiotom zapewniającym asystę i wsparcie techniczne dla systemów informatycznych, firmom świadczącym usługi archiwizacji i niszczenia dokumentów, biurom księgowym i rachunkowym, kancelariom prawnym, organowi prowadzącemu – Miastu Poznań oraz podmiotom uprawnionym do tego na mocy odrębnych przepisów prawa.

Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

 1. dostępu do treści danych osobowych;
 2. żądania sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe;
 3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osób, których dane są przetwarzane (dot. przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 4. żądania usunięcia danych osobowych:
 5. gdy dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały
  zebrane,
 6. gdy dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
 7. po wniesieniu sprzeciwu, jeśli nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania danych (dot. przetwarzania
  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 8. żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:
 9. osoby te kwestionują prawidłowość danych osobowych,
 10. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te
  sprzeciwiają się usunięciu danych osobowych,
 11. Administrator nie potrzebuje już danych osobowych                       
  do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 12. osoby te wniosły sprzeciw wobec przetwarzania danych –
  do czasu stwierdzenia nadrzędnych interesów Administratora nad podstawę takiego sprzeciwu (dot. przetwarzania
  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Administrator nie przesyła danych osobowych do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
Państwa dane osobowe nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.
Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem koniecznym
do realizacji zawartej umowy oraz wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.

***

Klauzula informacyjna – wizerunek (strony www)

Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych osobowych dzieci uczęszczających do Jednostki, w tym w zakresie wizerunku (zwanych łącznie „danymi osobowymi”), jest XXXVII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Terapeutycznymi im. Jana Pawła II, mieszczącej się przy ul. Klaudyny Potockiej 38 w Poznaniu.

We wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych.
Kontakt: Izabela Malinowska – Szabowska, email: iod6_oswiata@um.poznan.pl

Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji działań informacyjnych i promocyjnych Administratora  w przestrzeni publicznej i w mediach, m.in. poprzez ich umieszczanie na stronie internetowej oraz profilach w mediach społecznościowych prowadzonych przez Administratora. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie wyrażona przez Państwa zgoda (art. 6 ust.1 lit. a RODO).

Dane osobowe będą przechowywane przez Administratora nie dłużej niż przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, przy jednoczesnym uwzględnieniu okresu obowiązywania wyrażonej zgody. Ze względu na fakt ich upublicznienia, ich usunięcie z dostępnych publicznie źródeł może być niemożliwe.

Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom, z którymi współpracuje Administrator, tj.: dostawcom systemów informatycznych, podmiotom zapewniającym asystę i wsparcie techniczne dla systemów informatycznych, firmom świadczącym usługi archiwizacji i niszczenia dokumentów, agencjom marketingowym, odbiorcom materiałów promocyjnych i informacyjnych, podmiotom zapewniającym obsługę prawną i księgową oraz podmiotom uprawnionym do tego na mocy odrębnych przepisów prawa.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

 1. dostępu do treści danych osobowych;
 2. żądania sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe;
 3. żądania usunięcia danych osobowych:
  – gdy dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
  – po cofnięciu zgody na przetwarzanie danych,
  – gdy dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
 4. żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:
  -osoby te kwestionują prawidłowość danych osobowych,
  – przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych osobowych,
  – Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi
do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Administrator nie przesyła danych osobowych do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
Dane osobowe nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne.