Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności XXXVII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Terapeutycznymi im.Jana Pawła II

XXXVII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Terapeutycznymi im.Jana Pawła II zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej XXXVII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Terapeutycznymi im.Jana Pawła II.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Brak tekstu alternatywnego do części grafik
 • W nawigacyjnym menu niezachowany współczynnik kontrastu
 • Brak ramek focusa w menu głównym
 • Brak możliwości podkreślenia linków

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dorota Cichocka.
 • E-mail: sekretariat@37lo.poznan.pl
 • Telefon: 61 866 59 37

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor XXXVII Liceum Ogólnokształcącego w Pooznaniu
 • Adres: ul. Klaudyny Potockiej 38, 60-211 Poznań
 • E-mail: sekretariat@37lo.poznan.pl
 • Telefon: 61 866 59 37

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Przed wejściem do budynku znajdują się schody i jest specjalny podjazd dla wózków inwalidzkich. Budynek jest piętrowy jednak nie zastosowano wind, ani podjazdów przez co dla osób niepełnosprawnych dostępny jest tylko parter budynku. Przed szkołą jest parking, jednak nie są wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku można wejść z psem przewodnikiem po wcześniejszym ustaleniu tego faktu z dyrekcją. Na miejscu nie możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. W budynku nie zastosowano żadnych dodatkowych udogodnień dla osób niewidomych i niesłyszących.